Hopp til innholdet

Ekstraordinært årsmøte i Grüner fotball 22.6. kl. 19.00

Årsmøte i Grüner fotball ble gjennomført 18. mars. Det gjennomførte alt et årsmøte skal gjøre med unntak av å velge kontrollutvalg. Årsmøtet vedtok at det skulle innkalles til et ekstraordinært i klubben for å velge det.

Hvis du vil delta på møtet og mangler en lenke, send en e-post til torgny@gruner.no så sender vi deg en lenke til det digitale møtet.

Nå har valgkomitéen funnet kandidater som kan ta på seg vervet.

Dagsorden:

  1. Godkjenning av innkallingen
  2. Valg av møteleder og referent
  3. Godkjenning av stemmeberettigete
  4. Valg av valgkomité og suppleringsvalg til valgkomitéen

Valgkomitéen innstiller på følgende kontrollutvalg:

  • Torgrim Huseby
  • Henning Lunde
  • Kai Rist (vara)

Siden Kai Rist er medlem av valgkomitéen må vi ha et nytt medlem i valgkomitéen.

Styret

v/ Lars West Johnsen, leder

Grüner fotballs lover §§ 18, 21 og 22

§ 18       Ekstraordinært årsmøte

(1)          Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:

a)         vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte,

b)        vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, eller

c)         skriftlig krav fra 1/4 eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2)          Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3)          Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4)          Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5)          Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 21       Kontrollutvalg

 (1)         Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a)           Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet  

                               organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b)            Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c)            Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøtet, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d)            Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøtet, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e)           [Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.]

(2)          Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 22       Valgkomité

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.