Hopp til innholdet

Trivselsundersøkelsen: De fleste har det bra i Grüner

De fleste har det bra og trives godt i Grüner Fotball. Det er hovedinntrykket fra trivselsundersøkelsen som ble gjennomført i april og mai 2021.

Undersøkelsen ble sendt ut til alle medlemmer fra 8 til 19 år. Vi mottok til sammen 107 svar. Veldig grovt regnet utgjør det omtrent 30 prosent av medlemmene i de aktuelle årgangene.

Bakgrunnen for undersøkelsen var vi ønsket å ta temperaturen på klubben i forbindelse med vår satsing på Fair Play og Grüner Fotballs handlingsplan mot mobbing og rasisme.

Det overordnede inntrykket er altså at medlemmer i Grüner Fotball har det trygt og godt, de trives og gleder seg til både trening og kamp. Det er lite mobbing og rasisme, og de aller fleste føler seg trygge på Dælenenga.

Det er bra, det er sånn det skal være – og i tråd med vår visjon om å være «Best sammen».

Det er samtidig noen som ikke trives, som føler seg utrygge, og som melder at de er utsatt for mobbing/rasisme, eller sett andre bli det. Det er selvsagt ikke bra. Det må vi følge opp, og det skal vi gjøre.

Klubben har valgt ut følgende fem områder for oppfølging:

1. Holdninger og adferd i lagene  
Hva: Jobbe mer med Fair Play (gode tilbakemeldinger, takle medgang og motgang, være god vinner/taper).        
Hvordan: Kommunisere med trenere og lagledere, som følger opp i egne lag/årganger.   
Ansvar: Daglig leder, Fair Play-ansvarlig og miljøarbeider

2. Sosialt miljø, samarbeid og inkludering             
Hva: Fotball er gøy! Det må prege både trening og kamp. Oppmuntring og belønning, ikke kjeft eller straff. Spillere må behandles rettferdig, alle skal inkluderes.
Hvordan: Kommunisere med trenere og lagledere, som følger opp i egne lag/årganger.   
Ansvar: Daglig leder, Fair Play-ansvarlig og Sportslig utvalg

3. Trenerhjelp
Hva: Trenere bør ikke jobbe alene. Det gir mer stress, potensielt kortere lunte og mindre «kollegakorrigering». Derfor bør vi ha flere og mer samarbeid mellom trenerne (trenerteam, fellestreninger).
Hvordan: Gå gjennom trenerkabalen i hele klubben. Kreve, oppmuntre til og legge til rette for samarbeid.
Ansvar: Sportslig utvalg

4. Miljøet på Dælenenga 
Hva: Videreføre og støtte oppunder det trygghetsskapende arbeidet, med trivselsvakter, dagravner, Fair Play-verter, flere voksne til stede.
Hvordan: Kommunikasjon og oppfølging med alle involverte.
Ansvar: Daglig leder, Fair Play-ansvarlig og styret

5. Varslingskanal
Hva: Vi oppretter et kontaktpunkt for dem som ønsker å si fra dersom de har sett eller hatt negative opplevelser.
Hvordan: Lage side på weben, kommunisere til alle i klubben.
Ansvar: Styret

Resultater

Nedenfor følger en rekke resultater fra undersøkelsen. Dersom du ønsker å se alle, inkludert de åpne svarene, kan du laste dem ned her:

Generelt om trivsel

Innledningsvis i undersøkelsen stilte vi noen generelle spørsmål om trivsel, glede og sosialt miljø i klubben og laget. Her svarte nesten halvparten at de trives veldig godt, og ca 30 prosent kategorien ved siden av. Litt i underkant av 10 prosent svarte at de trives veldig dårlig.

På åpent spørsmål om hva som skal til for at du trives bedre, handler de fleste tilbakemeldingene om det sosiale: Om vennskap, ha det gøy, et godt miljø, snille trenere, samarbeid, støtte, om å ikke klage og ikke være dårlige tapere eller vinnere.

I tillegg er en del er opptatt av kvalitet: Bra treninger, ordentlig utstyr, fokus.

Noen melder at de ønsker mindre ego medspillere.

Noen melder at treneren kjefter, og at lagkamerater kjefter og sier stygge ting, og at trenerne ikke behandler spillerne (eller grupper av spillere) rettferdig eller er inkluderende nok.

Så ja, vi har definitivt en del ting å følge opp.

Her spurte vi om medlemmene gleder seg til trening og kamp, og om det sosiale miljøet i laget.

Hvor ofte du ønsker å trene kan også være et uttrykk for hvor godt du trives. Derfor spurte vi medlemmene om aktivitetsnivået.

Svarene tyder på at de fleste er fornøyd med antall treninger, men at nesten like mange ønsker å trene mer. På spørsmål om hvor ofte de ønsker å trene, er over halvparten fornøyd med 1-2 ganger per uke. Nesten 1/3 ønsker tre ganger i uka, mens de som ønsker 4-5 ganger utgjør 16 prosent.

To av våre verdier er «inkluderende» og «utviklende». Så vi spurte om spillerne føler at de er inkludert og om de utvikler seg. Svaret, grovt sett, er ja, spesielt når det kommer til å være inkludert.

Vi spurte om konflikter og krangler. Ikke overraskende skjer dette. Det ser heldigvis ikke ut til å være veldig dominerende. Majoriteten av konflikter og krangler skjer en gang i halvåret eller sjeldnere.

Under 10 prosent melder at de har opplevd mobbing eller rasisme. Av disse er det litt over halvparten som har opplevd det selv.

Så ja, det finnes mobbing og rasisme i Grüner. Det er heldigvis ikke veldig dominerende.

En sammenligning: Av de 10 som har rapportert mobbing/rasisme (9,3 prosent av repondentene) er det totalt 6 (altså 5,6 prosent ) som rapporterer at de har opplevd det selv. I Elevundersøkelsen 2020 kom det fram at 5,8 prosent av elevene blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Sammenlignet med landsgjennomsnittet har vi like mange som rapporterer om mobbing, men mobbingen i Grüner skjer sjeldnere.

På spørsmål om hvem som mobber, har de fleste rapportert andre spillere på laget. Men det rapporteres også om mobbing/rasisme fra andre spillere og folk på Dælenenga, og noen få har svart treneren. Det er ikke bra.(Ja, vi surret litt her. «Begge deler» og «Både mobbing og rasisme» er det samme.)

Vi spurte også om trygghet på Dælenenga. Nesten 70 prosent føler seg alltid trygge, og omtrent en fjerdedel føler seg trygg av og til. Det er fint, men burde og kunne være bedre.

Vi spurte også «Hvis du ikke føler deg trygg, hvorfor ikke?». Svarene her kan kort oppsummeres slik:

  • større gutter
  • gjenger
  • folk på elsparkesykler
  • hasjrøyking
  • fulle folk.

Til slutt i undersøkelsen spurte vi om ideer til ting vi kan gjøre for å ha det bedre i Grüner. Der kom det inn mange gode forslag – tusen takk til for det!

Mange av svarene handlet om fasilitetene på Dælenenga, både banen, tribunen, doene, garderobene, tilgang på vann og så videre. Her følges det opp på kort og lang sikt. Vi foretar løpende vedlikeholdsarbeid og rydding, men det store løftet for Dælenenga kommer når den nye flerbrukshallen står ferdig i 2023. Da vil hele anlegget, både inne og ute, fremstå i ny drakt.

Her kan du lese mer om flerbrukshallen

En annen tilbakemelding fra flere handler om at de ønsker mindre kjefting fra både spillere og trenere. I tillegg kom det blant annet forslag om byttekrok i Grünerkiosken, flere voksne på Dælenenga, turer og cuper og så videre.