Hopp til innholdet

Innkalling til årsmøte i Grüner fotball

Årsmøte i Grüner fotball

Tid: Torsdag 17.mars kl. 18.00

Sted: Festsalen Grünerløkka skole

Dagsorden:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Valg av dirigent og referent
 3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Godkjenne innkallingen og sakslisten
 5. Årsberetning
 6. Behandle idrettslagets regnskap
 7. Styrets økonomiske beretning
 8. Kontrollutvalgets beretning
 9. Fastsette medlemskontingent
 10. Budsjett
 11. Behandle innsendte forslag
 12. Valg
 13. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og to varamedlemmer.
 14. Kontrollutvalg med to medlemmer og ett varamedlem.
 15. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 16. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og være valgbar til årsmøte, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.