Hopp til innholdet

Hva skjer med idrettshallen på Dælenenga

 

 

Slik ser byggegropa ut i januar 2023. Foto: Kurt Evert Odin Stenbakk

Av Torgny Hasås

I midten av november sendte Oslo bygg informasjon til byrådet om at det er store utfordringer med grunnforholdene på Dælenenga flerbrukshall. Dette kommer til å føre til forsinkelser slik at hallen blir tatt i bruk seinere enn det vi ventet.

Oslo bygg er byggherre for prosjektet fra kommunens side. Entreprenøren som gjør jobben, er Seby. Det er byrådet ved byråd Victoria Evensen som er bestiller av hallen. Direktør i Oslo bygg, Eli Grimsby, meldte fra om problemene i en epost.

Større problemer

I eposten skriver hun at årsaken til forsinkelsene er at Seby har møtt på større problemer med grunnforholdene enn de hadde regnet med. Dette har forsinket framdriften i prosjektet.

De var klar over deler av utfordringene før byggestart, men arbeidet har avdekket vesentlig vanskeligere forhold.

«Problemene knytter seg i utgangspunktet til kvikkleire og høyere grunnvannstand enn først antatt. Grunnforholdene har ført til at det må gjennomføres større arbeider med stabilisering.»

Spunt rundt gropa

Til nå er det slått ned stålplater langs byggegropa. Disse stålplatene kalles spunt. Det var meningen at spunten skulle stå midlertidig for å beskytte bygget under oppføring, men fjernes når bygget var ferdig. På grunn av de vanskelige grunnforholdene er det nå bestemt at spunten skal bli stående. Det har ført til at det er behov for å forankre dem ekstra for at de skal tåle trykket.

Grimsby skriver: «Prosjektet jobber med permanent spunt og kalkstabilisering i området for å kunne grave ut og plassere bygget. Forholdene er så vanskelige at de må kalkstabilisere massene i byggegropa og lagvis grave ut massene. Arbeidet avdekker også gamle betongfundamenter i grunnen som gjør kalkstabiliseringen vanskelig, og øker faren for omrøring av i kvikkleira.»

Kvikkleira

Kvikkleire er leire som blir ustabil på grunn av at saltene i leira blir vasket ut. Fra å være stabil, går leira over til å bli flytende. Det var det som skjedde under det store leirskredet på Gjerdrum for to år siden da ti personer omkom og en stor del av et boligfelt raste ut.

For å forhindre at det samme skjer på Dælenenga, sprøyter entreprenøren kalk ned i grunnen. Dette arbeidet må skje forsiktig. Hvis en rører for mye på leira kan den plutselig gå fra å være stabil til å bli kvikk.

Historien om Dælenenga

Dælenenga er et gammelt leirtak. Da de bygde Grünerløkka trengte de teglstein. Da tok de leire fra Dælenenga og brant til murstein i teglverket som var der Freia-fabrikken ligger i dag. Derfor heter gata om går gjennom fabrikkområdet til Freia, Teglverksgata.

Da utbygginga på Grünerløkka var ferdig rundt 1900, reiv de teglverket og bygde sjokoladefabrikk. På området hvor de hadde tatt ut leire, anla de en idrettsplass. Skråningen ned fra Schelleppegrellsgate til Dælenenga ble antakelig brukt som fylling for jordmasser når de bygde ut kjellerne på Grünerløkka.

Det er i denne fyllinga Seby i dag skal bygge en ny idrettshall. En ytterligere kompliserende faktor er det at de har funnet gamle bygningsrester nede i byggegropa som antagelig stammer fra den tida det var teglverksdrift på området.

Lite aktivitet

I utgangspunktet skule grunnarbeidene være ferdig i mars 2023, men det er nå anslått at de kommer til å vare til etter sommeren 2023.

Så hvis det er noen som synes at det til tider har vært lite aktivitet med bygginga på Dælenenga, så er hovedgrunnen vært at entreprenøren har oppdaget ting de ikke visste om, og at de har måttet tenke seg om flere ganger.


Grunnvannsnivået

Et annet problem enrepenøren har støtt på, er at grunnvannsnivået er høyere enn det de hadde forventet. Hvis en senker grunnvannsnivået, er det stor fare for at det blir setningsskader spesielt i bygårdene langs Falsens gate på oversida av Grünerløkka skole. Hvis en ser nøye i gata så kan en se at det er sprekker i asfalten. Det er viktig at det ikke blir flere sprekker og at husene blir ødelagt.

I utgangspunktet hadde idrettslagene som holder til på Dælenenga ventet at hallen skulle stå ferdig i begynnelsen av 2024, i det minste at den var klar til skolestart det året. Da de dårlige grunnforholdene ble oppdaget utsatte Oslo bygg ferdigstillelsen til 4.kvartal 2024.

Tredje kvartal 2025

Men i den siste e-posten fra Oslo bygg til byrådet sier de at ferdigstillelse blir i andre eller tredje kvartal 2025.

De skriver også: «Det foreligger risiko for at de vanskelige forholdene i byggegropen vil kunne medføre forsinkelser også utover dette.»

Mer informasjon

Forsinkelsen fører også til at hallen blir dyrere enn de første anslagene.

Grüner idrettslag fikk først beskjed om utsettelsen etter at Nrk hadde meldt om saken. På bakgrunn av dette har vi tatt kontakt med Oslo bygg for å få til mer informasjon om prosjektet, slik at vi som er på Dælenenga daglig vet mer om hva som skjer.