Hopp til innholdet

Nytt om bygging av den nye hallen på Dælenenga

I et nabovarsel i forbindelse med bygging av ny hall på Dælenenga har byggherren, Oslo bygg forklart hvordan situasjonen er, og hvordan fremdriften blir framover.

Grunnarbeidene i forbindelse med byggingen av Dælenenga flerbrukshall er godt i gang og entreprenøren, Seby, er ferdige med spuntarbeidene og stabilisering av grunn. Spunt er et faguttrykk for de jernplatene som er slått ned langs kanten av byggegropa.

Det som står igjen av arbeid i grunnen er først og fremst massetransport,
pigging av fjell og fundamentering ved hjelp av pæler. Dette arbeidet vil foregå fram mot høsten 2023.

Massetransportering og leveranser til byggeplassen vil i all hovedsak skje gjennom kjøreporten i Falsens gate. Porten i Nissens gate vil fortsatt måtte bli benyttet, men i mindre grad enn tidligere.


Oslo bygg skriver at vibrasjonsmålere som har blitt satt ut, viser at arbeidene hittil har vært godt innenfor de angitte grenseverdiene. Støymålere og vibrasjonsmålere vil bli stående frem til pelearbeidene er avsluttet.

Dette vil skje på byggeplassen framover:
* Massehåndtering av løsmasser vil fortsette frem mot sommeren. I all hovedsak vil uttransport foregå gjennom kjøreport i Falsens gate. Dette kan medføre noe støy. Det er satt opp skiltanvisning, og all inn og utkjøring skal følge trafikkavviklingsplanen.
* Pigging av fjell vil pågå frem til uke 19. Disse arbeidene vil medfører støy. Pigging er å fjerne fjell eller betong med en borhammer, der boret ikke roterer, men bare slår opp og ned.
* I mai starter arbeider med fundamentering av stålkjernepeler som bores til fjell. Dette vil pågå ut august og periodevis i løpet av høsten. Denne måten å pele på avgir lite støy og mindre vibrasjoner i forhold til andre typer pæler.
* Iløpet av sommeren 2023 vil det settes opp en tårnkran.
* Fra sommeren av og utover året vil det foregå betongarbeider. Dette vil medføre hyppigere leveranser og aktivitet på byggeplassen.

Det er gitt dispensasjonen fra støyforskriften i Oslo. De gjelder fortsatt. Sterkt støyende arbeider som pigging vil foregå på dagen mellom åtte om morgen og fem om ettermiddagen. For dette arbeidet vil det væe faste pauser mellom klokka 11 og 12 på formiddagen.