Innkalling til årsmøte i Grüner fotball

Årsmøtet i Grüner fotball avholdes onsdag 14. mars kl. 18.00 på Kabinettet.

Dagsorden:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent , referent  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og nestleder
b) 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett.
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift